Cash Money Inside Running Banknotes Counter.

Kreowanie pieniądza

Co to jest kreowanie pieniądza bankowego?

Kreowanie pieniądza to nic innego jak proces wprowadzenia do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniędzy. Proces ten prowadzi do powstawania nowych większych zasobów pieniężnych.

Obecnie kreacją pieniądza zajmują się banki komercyjne oraz banki centralne. Bank centralny ma prawo do wprowadzenia nowych pieniędzy do gospodarki udzielając różnego rodzaju pożyczek dla instytucji finansowych oraz zakupując aktywa finansowe. Monitoruje i kontroluje on także ilość pieniądza w gospodarce.

Bank centralny jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki kursowej i pieniężnej, dzięki temu, że funkcjonuje system rezerw, banki komercyjne też mają możliwość kreacji pieniądza między innymi w formie kredytów bankowych swoim klientom. Pieniądz ten, jest traktowany tak samo jak gotówka. Istnieje aby jeden sposób na całkowite zwiększenie wartości nominalnej pieniądza bezgotówkowego banków komercyjnych, a polega on na zwiększeniu zadłużenia w bankach.

Spłata rat kapitałowych jest równoważna trwałemu wycofania pieniądza o takiej samej wartości nominalnej z obiegu gospodarczego. Odsetki są odliczane jako przychód banku i wchodzą ponownie do obiegu gospodarczego, jako wydatki. W ciężkich sytuacjach najczęściej stosuje się poluzowanie polityki pieniężnej. Wiąże się to ze znacznym powiększeniem bazy monetarnej przez bank centralny. Bank ten prowadzi bowiem operacje otwartego rynku poprzez zakup obligacji krótkoterminowych od rządu.

Bank centralny ma prawo do zakupu akcji, długoterminowych obligacji rządowych, papierów wartościowych, obligacji firmowych, a nawet jest w stanie udzielać zwykłych pożyczek komercyjnych.

Zamierzeniem jest ożywienie całego rozwoju gospodarczego poprzez stopniowe zwiększanie płynności oraz promowanie akcji kredytowych, nawet gdy stopy osiągają bardzo niski poziom że ich dalsze obniżanie nie jest już w żaden sposób możliwe. Kreowanie pieniądza jest obecnie jednym z najważniejszych czynników wpływających na obecną i przyszłą gospodarkę.