Using graph in business

Jakie są czynniki wzrostu gospodarczego?

Najważniejsze wśród czynników wzrostu gospodarczego jak się okazuje są czynniki ekonomiczne. Można tu wymienić na przykład wszelakie czynniki ekstensywne takie jak np ilość zatrudnienia lub ilość majątku produkcji. Ważne są również takie czynniki jak przykładowo handel zagraniczny, kooperację międzynarodowe inwestycje zagraniczne.

Również dość dużą wagą cieszy się wartość wielkości majątku produkcyjnego, tworzenie nowych miejsc pracy zastosowanie w zakładzie pracy i/lub firmie najnowszych technologii, maszyn i rozwiązań technologicznych.

Istotnymi czynnikami okazują się również poziom infrastruktury, zasoby bogactw naturalnych, monitorowanie poziomu konsumpcji, postęp w dziedzinie specjalizacji, chłonność rynku wewnętrznego, postęp naukowy,w dziedzinie kierowania, specjalizacji i zarządzania gospodarką, ochrona zdrowia, zabezpieczenia społeczne, poziom rozwoju oświaty ale też kultury; ich dostępność i ogólna powszechność.

Wzrost gospodarczy sam w sobie to powiększanie się zdolności społeczeństwa do produkcji dóbr i usług które zaspokajają nasze potrzeby. Miarą wzrostu gospodarczego jest przyrost realnego produktu krajowego brutto (PKB). Wzrost gospodarczy służy do opisania zmian ilościowych. Proces zmian jakościowych określany jest jako rozwój gospodarczy. Produkt narodowy brutto to całkowita wartość wyrobów i usług wytwarzanych przez obywateli danego kraju.

W momencie mówienia o czynnikach wzrostu gospodarczego, nie w sposób nie wspomnieć o barierach rozwoju gospodarczego. Są one zawsze stosunkowo zróżnicowane. Można je grupować według różnych kryteriów, jednak głównie są to najgłówniejsze aspekty – aspekt polityczny (np. ustrój danego państwa), społeczny (np. ilość konsumpcji, zapotrzebowanie na nią itp.), przyrodniczy (np. podejście do tematu ekologii, stosowanie się wobec nich lub też nie.) i techniczny (rozwój techniczny w danym państwie).

Główną korzyścią ze wzrostu gospodarczego jest nic innego jak podwyższenie standardu życia. Sam wzrost nie gwarantuje dobrobytu społeczeństwa, może jednak świadczyć o dobrej/lepszej sytuacji socjalnej. Najkorzystniejszym i najbardziej skutecznym miernikiem korzyści ze wzrostu gospodarczego dokładniej opisującego wszystko co jest potrzebne jest „PKB per capita”, co oznacza „PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca”.