Happy cargo coworkers

Granice, które przekraczamy

Odprawa celna to procedura, która potrzebna jest do legalnego przewozu towarów przez granicę. Tworzy część handlu międzynarodowego, dlatego została uwzględniona we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Polega ona na kontroli dokumentów i przewożonych ładunków. Ważne jest też, aby odpowiednio oznaczyć towary i uzyskać wymagane certyfikaty.

Taka odprawa odbywa się także zazwyczaj na terytorium kraju, skąd pochodzi wysyłka oraz na terytorium kraju, który ją przyjmuje. Do rodzajów odpraw w imporcie zaliczamy: postać zwykłą, uproszczoną, czasową, zbiorczą, indywidualną, a także tzw. odprawę pod wniosek.

Rozwój handlu zewnętrznego wiąże się z koniecznością skrócenia czasu odprawy oraz uczynienia jej mniej sformalizowaną. Co ważne, obecność importera podczas odprawy nie jest konieczna. Obowiązek zgłoszenia przesyłki do procedury celnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji obrotu towarami z krajami spoza UE. Można tego dokonać w wersji papierowej na formularzu SAD, który jest Jednolitym Dokumentem Administracyjnym lub online za pośrednictwem systemu CELINA.

Rejestracja przez internet odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej. Co więcej, dokonując importu towarów spoza Unii Europejskiej, musimy posiadać numer EORI. W tym przypadku pobiera się również podatek VAT oraz cło. Informacje odnośnie do kodu taryfikacji celnej, stawek cła oraz opodatkowania w formie VAT możemy znaleźć w Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR.

Jednym z najważniejszych dokumentów potrzebnych do pomyślnego przejścia przez kontrolę podczas odprawy celnej, jest faktura. Wcześniej wspomniane oznaczenia muszą być także odpowiednio dopasowane do produktu. Np. oznakowania CE oznacza, że dany wyrób pozytywnie przeszedł specjalistyczne badania jednostki certyfikującej SGS i spełnia podstawowe normy bezpieczeństwa czy jakości, które zostały zawarte w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia.

Niekiedy na fakturze wpisujemy zerową wartość towaru. Wszystkie gratisowe rzeczy, próbki czy części zamienne, powinny zostać wtedy oznakowane FOC. Faktura obliguje nas również do umieszczenia na niej formuły INCOTERMS.

Wszystkie wyżej omówione rzeczy to jedne z najważniejszych wpisów, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu faktury. Jak widać, przygotowanie do odprawy celnej wiąże się z wieloma obowiązkami importera, a sama procedura jest procesem potrzebnym do utrzymania prawnego porządku.