Value-added tax and taxation concept

Czym jest split payment

Split payment, czyli podzielona płatność w polskim systemie podatkowym funkcjonuje obowiązkowo od listopada 2019 roku. Jest to mechanizm, którego zadaniem jest przede wszystkim dbałość o to, aby należne dla Skarbu Państwa należności z tytułu podatku VAT były możliwe do ściągnięcia w znacznie większym stopniu.

Rozwiązanie jest niezwykle proste, i zdaniem wielu specjalistów okazało się bardzo skuteczne. Jego głównym założeniem jest rozdzielenie wpływów z tytułu należności na kwotę netto oraz należny podatek VAT.

W myśl obowiązujących przepisów każdy płatnik VAT musi posiadać firmowe konto bankowe, które powinno być zgłoszone do US. Po wprowadzeniu płatności podzielonej banki są zobowiązane dla tych podmiotów utworzyć dodatkowy rachunek, na który będą przekazywane kwoty naliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT.

Oznacza to w praktyce, iż dostawca towarów i usług otrzymuje pełną kwotę wystawionej faktury, jednakże podczas księgowania na jego główne konto trafia jedynie kwota netto, zaś wyliczona kwota VAT trafia właśnie na subkonto.

Zgromadzone na subkoncie pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na płatności związane z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi. Banki musiały dostosować własne systemy, aby w sytuacji gdy klient wykonuje przelew do ZUS lub US miał możliwość pokrycia tych należności właśnie z dodatkowego konta.

W znacznej większości wybranie konta US lub ZUS powoduje automatyczne pobranie należności właśnie z tego rachunku, a w przypadku gdy kwota na nim jest niewystarczająca różnica jest pobierana z konta głównego.

System chroni przede wszystkim interesy Państwa, ponieważ umożliwia łatwiejsze ściąganie należności z tytułu podatku VAT. Wcześniej zdarzały się sytuacje, że firmy mając do dyspozycji całą kwotę z faktury, w tym również wysokość należnego podatku VAT obracały pieniędzmi co często powodowało utratę płynności finansowej i problemy z terminowym regulowaniu należności podatkowych. Takie podzielenie płatności sprawia że kwota wynikająca z podatku VAT jest zabezpieczona na dodatkowym koncie.