Adult asian woman working on payment bills accounting summary da

Co to jest opłata skarbowa?

Istotnym warunkiem rozpatrzenia przez urząd naszego wniosku jest uiszczenie opłaty skarbowej. Czym zatem jest i za jakie czynności jest ona pobierana?

Opłata skarbowa to danina publicznoprawna różniąca się od podatków. Jak zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, opłata ta w przeciwieństwie do podatków i ceł, jest związana z wzajemnym, konkretnym świadczeniem ze strony państwa.

Inaczej mówiąc uiszczając opłatę skarbową, mamy prawo oczekiwać od urzędu określonego działania.

Zasady pobierania opłaty skarbowej są unormowane w ustawie o opłacie skarbowej. Stanowi ona, iż opłacie tej podlega między innymi:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
  • wydanie pozwolenia, koncesji
  • wydanie zaświadczenia na wniosek
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury lub jego odpisu, wypisu, kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej albo w postępowaniu sądowym.

Nie obowiązuje opłata skarbowa w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
  • świadczeń socjalnych,
  • nauki, szkolnictwa, oraz ochrony zdrowia

Do zapłaty opłaty skarbowej są zobowiązane są przede wszystkim osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek ten powstaje w przypadku zgłoszenia bądź złożenia wniosku w celu dokonania czynności urzędowej przez organ. Organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie powstania obowiązku jej zapłaty. Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na wskazany rachunek bankowy. 

Należy pamiętać, iż w sytuacji gdy dana sprawa nie zostanie właściwie załatwiona przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot opłaty. Jednak po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano opłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Wysokość opłaty skarbowej zależy rodzaju czynności. Szczegółowy katalog czynności urzędowych, oraz wysokość opłaty znajduje się w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.